Opłaty za korzytsanie z przedszkola

Tekst:

INFORMACJA O OPŁATACH ZA KORZYSTANIE

Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), uchwały Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz zarządzenia Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 12 w Krakowie  z dnia 01.02.2019r.. informuję, iż opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za korzystanie z wyżywienia od dnia uczęszczania dziecka do przedszkola będzie naliczana  i uiszczana przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka do dnia 14 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola.

Do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola dyrektor przedszkola przekaże informację o wysokości opłaty za pobyt oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu.

Po otrzymaniu niniejszej informacji rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani dokonać do dnia 14 tego miesiąca zapłaty we wskazanej wysokości na rachunek bankowy. Kwota należna do zapłaty powinna być zgodna z informacją otrzymaną od dyrektora.

nr rachunku: 31 1020 2892 0000 5202 0590 2152

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty

Ułanów 9 Kraków

Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie będzie skutkowało upomnieniem,  co dodatkowo zwiększy należność o koszty upomnienia.  Nieuiszczenie należności w terminie wskazanym w upomnieniu będzie skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które są zaspokajane w pierwszej kolejności.

 

Ponadto informuję, że w razie braku wnoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za korzystanie z wyżywienia, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.), organ właściwy może przekazać w całości należne świadczenie na poczet ww. zaległości.

 

 

 

«