Wymagania Edukacyjne

Tekst:

 

Wymagania edukacyjne dla dzieci 3 – letnich

I. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
• podaje swoje dane osobowe
• podejmuje próby wypowiadania się na temat swojej rodziny
• podejmuje próby porozumiewania się z osobami dorosłymi i rówieśnikami
• grzecznie zwraca się do innych
• zna zasady ustalone w przedszkolu
• jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych
• uzasadnia swoje postępowanie
• wyraża swoje emocje
• podejmuje próbę pokonywania trudności
• podejmuje próbę określenia wartości np. dobra, zła, piękna itp.
• porządkuje zabawki
• wie jak należy zachować się na uroczystościach oraz podczas przedstawień teatralnych


II. AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA
• wykazuje wrażliwość słuchową na dźwięki i odgłosy pochodzące z najbliższego otoczenia
• podejmuje próby uważnego słuchania, np. rozmówcy, opowiadań, bajek
• podejmuje próby posługiwania się mową dla wyrażenia swoich myśli i potrzeb w codziennych sytuacjach
• stosuje pozawerbalne środki wyrazu w toku komunikowania się z innymi
• podejmuje próby recytowania krótkich wierszy
• korzysta z książek i czasopism dla dzieci
• patrzy uważnie i dostrzega elementy z otoczenia oraz na obrazkach


III. AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA
• samodzielnie inicjuje zabawy zgodnie z własnymi pomysłami
• podejmuje próby wypowiadania się o swoich zainteresowaniach
• korzysta w zabawach z pomysłów innych dzieci
• wykorzystuje wszystkie zmysły w poznawaniu otaczającej rzeczywistości
• zna proste rymowanki, wiersze, piosenki, potrafi odtworzyć je z pamięci
• uczestniczy w zabawach i sytuacjach edukacyjnych koncentrując uwagę przez krótki czas
• podejmuje próby rozwiązywania zagadek
• dostrzega zależność między przyczyną a skutkiem
• rozpoznaje nazywa podstawowe części ciała
• określa położenie przedmiotów w przestrzeni w stosunku do własnej osoby
• prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi (w zakresie 5 )
• wykorzystuje w zabawie figury geometryczne
• dokonuje porównania wielkości, długości i ciężkości
• nazywa podstawowe zjawiska atmosferyczne
• rozpoznaje i nazywa często spotykane zwierzęta i rośliny
• rozpoznaje niektóre zwierzęta niedostępne w obserwacji bezpośredniej
• zna podstawowe zasady ochrony środowiska
• dostrzega różnice w wyglądzie człowieka
• zna i nazywa podstawowe części ciała człowieka


IV. AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA
• chętnie słucha różnych rodzajów muzyki
• uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych
• wyraża swoje emocje podczas śpiewu oraz gry na poznanych instrumentach (bębenek, tamburyno)
• dostrzega zmiany tempa i dynamiki utworów
• podejmuje działalność plastyczno konstrukcyjną (rysuje, lepi, wycina ze wsparciem nauczyciela)
• wyraża własne refleksje na temat obejrzanych przedstawień teatralnych
• podejmuje próby udziału w organizowanych krótkich scenkach teatralnych
• uczestniczy w zabawach konstrukcyjno- technicznych
• interesuje się wybranymi urządzeniami technicznymi


V. AKTYWNOŚĆ RUCHOWA
• uczestniczy w zajęciach ruchowych, grach i zabawach w sali i na placu zabaw
• w miarę swoich możliwości jest sprawne ruchowo
• przejawia potrzebę odpoczynku kiedy jest zmęczone
• zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia oraz dbałości o zdrowie
• wie gdzie można się bezpiecznie bawić a gdzie nie
• zna podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach
• dostrzega związek między chorobą a obowiązkiem leczenia, wie że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych


Wymagania edukacyjne dla dzieci 4-letnich


I. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
• Podaje swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres)
• Wypowiada się na temat swojej rodziny
• Porozumiewa się z dorosłymi, rówieśnikami – grzecznie zwraca się do innych
• Przejawia samodzielność w czynnościach samoobsługowych i podejmuje próby samodzielnego działania
• Porządkuje i odkłada zabawki na wyznaczone miejsce
• Wyraża swoje emocje i próbuje je nazywać
• Dostrzega odrębności innych względem siebie
• Podejmuje próby działania zbiorowego
• Zna nazwę miejscowości, w której mieszka
• Próbuje pokonywać trudności oraz radzić z porażkami i stresem
• Określa wartości, np. dobra, piękna, zła
• Próbuje uzasadniać swoje postępowania


II. AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA
• Wykazuje wrażliwość słuchową na dźwięki i odgłosy pochodzące z otoczenia, rozpoznaje i nazywa je
• Słucha rozmówcy, opowiadań i bajek
• Wypowiada wyrazy, podejmuje próby prawidłowej artykulacji głosek
• Recytuje z pamięci krótkie wiersze
• Patrzy uważnie i dostrzega elementy z otoczenia oraz przedstawione na obrazkach
• Korzysta z książek i czasopism dla dzieci
• Rozumie znaczenie prostych znaków i symboli graficznych
• Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową
• Nabywa sprawność manualną oraz koordynację wzrokowo-ruchową poprzez , np. rysowanie, lepienie, wycinanie.


III. AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA
• Korzysta w zabawach z pomysłów innych dzieci
• Zna proste rymowanki, wiersze i piosenki z repertuaru dziecięcego, potrafi odtworzyć je z pamięci
• Uczestniczy w zabawach i sytuacjach edukacyjnych koncentrując uwagę na krótki czas, poszukuje odpowiedzi na nurtujące je pytania
• Dostrzega zależność między skutkiem, a przyczyną
• Rozpoznaje i nazywa części ciała
• Liczy, używając liczebników głównych i podejmuje próby posługiwania się liczebnikami porządkowymi
• Wykorzystuje w zabawach figury geometryczne
• Dokonuje porównywania wysokości, wielkości, długości i ciężkości
• Dostrzega zmiany dokonujące się w przyrodzie, słownie je określa
• Rozpoznaje i poprawnie nazywa często spotykane zwierzęta i rośliny
• Dostrzega główne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, rozumie konieczność ochrony przyrody


IV. AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA
• Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych
• Wyraża swoje potrzeby, emocje podczas śpiewu, tańca oraz gry na instrumentach, np. bębenek, tamburyna, trójkąt, kołatka
• Dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je
• Chętnie podejmuje działalność plastyczno-konstrukcyjną, w której przejawia swoje upodobania
• Przegląda książki i czasopisma dziecięce
• Wie, jak zachować się na uroczystościach, podczas przedstawień teatralnych
• Podejmuje próby udziału w organizowaniu krótkich przedstawień teatralnych
• Posługuje się mową, gestem i mimiką
• Aktywnie uczestniczy w zabawach konstrukcyjno-technicznych


V. AKTYWNOŚĆ RUCHOWA I ZDROWOTNA
• Chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w Sali oraz na placu przedszkolnym – przestrzega ustalonych zasad
• Dostrzega różnice w wyglądzie człowieka, zna podstawowe części ciała
• Wykazuje potrzeby ruchu
• Jest sprawne ruchowo w miarę swoich możliwości
• Zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia i dbałości o własne zdrowie
• Wie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie
• Zna podstawowe zasady ruchu drogowego
• Zauważa problemy ludzi niepełnosprawnych fizycznie, chorych i cierpiących.


Wymagania edukacyjne dla dzieci 5,6-letnich


I. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
• podaje swoje dane osobowe (imię , nazwisko i adres zamieszkania, wie komu należy podać takie informacje )
• swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny
• swobodnie porozumiewa się z rówieśnikami, grzecznie zwraca się do innych
• przestrzega zasad ustalonych w przedszkolu(kontrakt), oraz w trakcie wycieczek i spacerów
• jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych i organizowaniu swobodnej działalności
• utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
• wykazuje inicjatywę i aktywność w działaniu
• uzasadnia swoje postępowanie i przewiduje skutki swoich zachowań
• rozpoznaje, nazywa i wyraża swoje emocje
• w miarę samodzielności radzi sobie w sytuacjach życiowych, umiejętnie pokonuje trudności, radzi sobie z porażkami i stresem
• określa wartości na zasadzie przeciwieństw, np. dobro-zło, piękno-brzydota itp., próbuje uzasadnić swoje uczucia
• określa odrębność innych względem siebie, akceptuje potrzeby dzieci o zróżnicowanych potrzebach fizycznych i intelektualnych
• wie, że nie należychwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom wychowującym się w trudniejszych warunkach
• jest zdolne do kompromisów
• chętnie podejmuje działania zbiorowe, stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych
• wykazuje zainteresowanie wiedzą o miejscu zamieszkania, Polsce, Unii Europejskiej, świecie, wszechświecie.


II. AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA
• przejawia wrażliwość słuchową
• uważnie słucha np. rozmówcy, opowiadań, baśni i rozmawia o nich
• stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym,
• swobodnie posługuje się mową dla wyrażania swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych w codziennych sytuacjach,
• mówi niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji,
• w toku komunikowania się z innymi stosuje pozawerbalne środki wyrazu,
• recytuje z pamięci wiersze lub ich fragmenty, mówiąc przejawia postawę twórczą (swoista intonacja, wykonanie, interpretacja),
• chętnie korzysta z książek i czasopism dla dzieci,
• zna nazwiska wybranych autorów i tytuły wybranych pozycji klasycznej literatur dziecięcej,
• układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach o prostej fonematycznej,
• przejawia wrażliwość wzrokową,
• interesuje się czytaniem i pisaniem, jest gotowe do nauki czytania i pisania,
• dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania,
• potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru


III. AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA
• samodzielnie inicjuje i organizuje zabawy zgodnie z własnymi pomysłami
• twórczo podchodzi do problemów pojawiających się w zabawach
• chętnie mówi o swoich zainteresowaniach
• korzysta w zabawach z pomysłów innych dzieci
• wykorzystuje poszczególne zmysły w poznawaniu otaczającej rzeczywistości
• odtwarza z pamięci proste rymowanki, wiersze i piosenki z repertuaru dziecięcego
• jest skoncentrowane w toku zabaw i zorganizowanych działań edukacyjnych
• dokonuje analizy, syntezy, porównania i klasyfikowania spostrzeganych przedmiotów
• poszukuje odpowiedzi na nurtujące je pytania, problemy
• z łatwością rozwiązuje proste zagadki logiczne
• dostrzega zależność między skutkiem a przyczyną
• zna części ciała i poprawnie je nazywa
• rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów
• zna podstawowe określenia czasu
• prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
• wykorzystuje w zabawach figury geometryczne i nazywa je
• dokonuje porównań miary i masy przedmiotów oraz objętości cieczy
• dostrzega zmiany dokonujące się w przyrodzie, słownie je określa
• rozpoznaje i poprawnie nazywa często spotykane zwierzęta i rośliny
• rozpoznaje i nazywa zwierzęta niedostępne bezpośredniej obserwacji
• rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej
• wie o czym mówi osoba przedstawiająca prognozę pogody w radiu i telewizji
• zna główne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, rozumie konieczność jego ochrony


IV. AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA
• chętnie słucha muzyki, śpiewa znane mu piosenki, uczestniczy w śpiewie zbiorowym
• uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych
• wyraża swoje potrzeby i emocje podczas śpiewu, tańca oraz gry na instrumentach
• tworzy muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych, a także improwizuje ją ruchem
• w skupieniu słucha muzykę, w tym także muzyki poważnej

«