Wizja i Misja

Tekst:

Nasze cele i wyzwania

 

„Wczoraj już minęło jutro jeszcze nie nadeszło a my już dziś wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalne jak miłość, uczciwość, akceptacja, równość, poszanowanie godności, wolność, piękno...”

Przedszkole powinno wychowywać i kształcić. Rozwijać u dziecka poczucie odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. W myśl Ustawy o Systemie Oświaty winno zapewnić się każdemu dziecku warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowując go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Przedszkole stworzy swoim wychowankom przyjazne i bezpieczne warunki do wszechstronnego rozwoju, z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości. Wyposaży je w kompetencje poznawcze, społeczne i kulturowe niezbędne do tego aby w przyszłości były ludźmi twórczymi, śmiałymi oraz dbającymi o swoje zdrowie i aktywnymi ruchowo, spełniającymi swoje marzenia i realizującymi się zawodowo. Respektując prawo rodziców do zabierania głosu w ważnych sprawach związanych z ich dzieckiem przedszkole będzie zabiegać o partnerską współpracę z rodzicami. Rodzice będą wspierani przez przedszkole w wypełnianiu ich roli wychowawczej. Przedszkole będzie starało się sprostać oczekiwaniom różnych środowisk lokalnych. Będzie promować swoją działalność – nauczycieli, dzieci i rodziców.

MISJA PRZEDSZKOLA

Ideą przewodnią przedszkola jest skoncentrowanie się na idealnym rozwoju dziecka na który patrzymy wieloaspektowo, uwzględniając aktywność dziecka w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Przedszkole jest otwarte na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspiera jego aktywność i kreatywność. Pomaga dziecku w rozwoju jego talentów. Promuje zdrowy i aktywny tryb życia. Przedszkole to miejsce w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola znakomicie się w nim czują. Zapewnia dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym, bezpiecznym budynku. Zabiegamy o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA:

Absolwent zna nie tylko swoje prawa ale i obowiązki;

Jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami;

Jest aktywny, kreatywny, ambitny i dociekliwy;

Rozumie świat i wartości w nim nagromadzone;

Zna swoje miasto, jego tradycje i kulturę;

Kocha i rozumie drugiego człowieka, przyrodę i żyje w zgodzie z naturą;

Dba o swoje zdrowie i aktywność fizyczną;

Umie pracować w zespole;

Osiąga w większości wysokie wyniki w nauce szkolnej na miarę swoich predyspozycji psychicznych i fizycznych.

«