Koncepcja pracy przedszkola nr 12

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE KONCEPCJI I CELE

Podstawa teoretyczna koncepcji pracy oparta jest na:

 • konstruktywistycznym podejściu pedagogicznym, według którego dziecko uczy się w interakcji z otoczeniem, buduje własną wiedzę, nie rejestrując jedynie informacji i nowych danych, lecz budując struktury wiedzy z dostępnych informacji;
 • modelu wiedzy opartym na aktywności badawczej dzieci.

W teorii Howarda Gardnera za podstawę przyjmuje się istnienie u każdej jednostki wielu różnych inteligencji, które w koncepcji przedszkola określamy mianem zdolności. Tu wyróżniamy zdolności: lingwistyczne, wizualno-przestrzenne, muzyczne, cielesno-kinestetyczne, logiczno-matematyczne, interpersonalne, intrapersonalne, przyrodnicze oraz egzystencjalne. Zdolność rozumiemy jako indywidualną właściwość osobowości człowieka, której nie można sprowadzać do wykształconych nawyków, ale dzięki której można kształtować różnego rodzaju nawyki, sprawności i umiejętności. Natomiast zainteresowanie, to ukierunkowana aktywność poznawcza, posiadająca określone nasilenie. Aktywność ta przybiera postać wybiórczego stosunku do otaczającego świata, wyrażającego się w dostrzeganiu − pośród innych − określonych problemów, zjawisk czy procesów; w dążeniu do ich zbadania, poznania, rozwiązania oraz w przeżywaniu uczuć pozytywnych i negatywnych, związanych z posiadaniem lub brakiem wiedzy, z rozwiązywaniem lub niemożnością rozwiązania problemu.


Cele koncepcji wyłaniają się na podstawie analizy mocnych i słabych stron przedszkola. Tworząc koncepcję uwzględniamy potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola, kwalifikacje i zainteresowania nauczycieli, bazę, Statut Przedszkola. Na podstawie wyników ewaluacji rysują się następujące cele:

 • Systematyczne diagnozowanie umiejętności, potrzeb oraz zdolności poprzez obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej z uwzględnieniem informacji specjalistów (psycholog, logopeda, ewentualnie lekarza) oraz w oparciu o informacje rodziców.
 • Odkrywanie wielorakich, indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobudzanie ich, wzmacnianie oraz rozwijanie ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej aktywności dzieci i zdolności rozwiązywania problemów.
 • Rozwijanie otwartości, kreatywności i ciekawości badawczej. Promowanie zdrowia i aktywności ruchowej, rozwijanie zamiłowania do uprawiania sportu.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania, empatii, zaradności i wiary we własne możliwości oraz umiejętności wyrażania emocji w sposób adekwatny do sytuacji.
 • Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji z jednoczesnym ich wspomaganiem w wychowaniu dzieci.
 • Systematyczne uzupełnianie wyposażenia przedszkola w pomoce umożliwiające rozwijanie wszystkich zdolności dzieci.


Przy realizacji koncepcji, chcąc pożytecznie wykorzystać „teorię inteligencji wielorakich” musimy przestrzegać kilku zasad pedagogicznych:

 • Każde dziecko jest inne. Posiada niepowtarzalną „mapę zdolności”.
 • Każde dziecko ma swoje mocne i słabe strony.
 • Wszystkie rodzaje zdolności są równie cenne, można i trzeba je rozwijać


Wskazane powyżej cele koncepcji wymagają odpowiedniej strategii i metod preferujemy następujące:

 

Strategia   Metoda                  
Asocjacyjna nastawiona na przyswojenie przez dzieci gotowej wiedzy  

- podająco-ilustracyjne jak rozmowa, pogadanka, praca książką

Badawcza polega na samodzielnym zdobywaniu przez dziecko wiedzy na drodze rozwiązywania problemów, szukania odpowiedzi na pytania problemowe, rozwiązywanie zadań różnymi sposobami, samodzielne podejmowanie decyzji, oceniania i wartościowania zachowań, wytworów pracy, obserwatora.  

- sytuacyjna

- burza mózgów

- gry dydaktyczne

- giełda pomysłów

- obserwacja

- pomiar
Eksponująca zmierza do wyzwalania i pobudzania przeżyć dzieci poprzez eksponowanie różnorodnych utworów muzycznych, plastycznych i różnych dzieł sztuki, jak też wykorzystywania metod ekspresji: słownej, muzycznej, ruchowej, technicznej, dramowej.  

- impresyjne (uczestniczenie dziecka w sytuacjach, w których eksponowane są różne wartości społeczne, moralne, estetyczne, naukowe – wywołujące przeżycia emocjonalne)

- ekspresyjne (wyrażanie własnych przeżyć i uczuć w działaniu twórczym)
Operacyjna oparta na różnych działaniach dzieci, wymagająca stosowania metod praktycznych  

- ćwiczeń utrwalających (powtarzanie czynności w celu opanowania danych, wykształcania przyzwyczajeń, nawyków)

- ćwiczeń terenowych i technicznych

- zajęcia praktyczne

- eksperymenty

- prace hodowlane

- udział w różnych akcjach i uroczystościach

- prace społecznie użyteczne na rzecz środowiska, przedszkola

- stawiania zadań (organizowanie sytuacji stawiających dzieci przed koniecznością samodzielnego poszukiwania rozwiązania problemu)

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI

1.    Praca z dzieckiem
"Pozwólmy dziecku doświadczać, eksperymentować, dowiadywać się i porównywać, szukać i drążyć w głębinach wiedzy, wyruszać w podróże odkrywcze - czasami trudne, ale jakże bogate i fascynujące" C. Freinet
Rozmijanie zdolności lingwistycznych, wizualno przestrzennych, zdolności muzycznych, cielesno-kinestetycznych, promocja zdrowia i aktywności ruchowej, rozwijanie zdolności logiczno-matematycznych, zdolności interpersonalnych, zdolności intrapersonalnych, przyrodniczych i egzystencjalnych.

2.    Działania nauczycieli
"Wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wnosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil" J. Korczak
W celu realizacji niniejszej koncepcji  stawiamy względem nauczycieli standardy wymagań wg. S. Dylak do których należą:

 • rozumienie dzieci,
 • równość, sprawiedliwość i różnorodność,
 • promowanie rozwoju dzieci i uczenia się,
 • wielorakie strategie nauczania,
 • rodzinne i środowiskowe partnerstwo,
 • zawodowe partnerstwo,
 • refleksyjna praktyka.
 • rozwój osobisty,
 • organizacja przestrzeni edukacyjnej i warsztatu pracy,
 • promocja placówki.


3.    Działania dyrektora
Podniesienie prestiżu i atrakcyjności przedszkola poprzez kreowanie jego wizerunku.
Funkcja dyrektora przedszkola jest funkcją szczególną musi łączyć w sobie umiejętność zarządzania na wielu płaszczyznach (administracyjnej, kadrowej, ekonomicznej, pedagogicznej, społecznej) jak również bycia czynnym nauczycielem.
By sprostać powyższym zadaniom niezbędne jest posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, przepisów prawa oraz szeroko pojętej wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, a także skutecznego jej wykorzystywania w praktyce. Niezbędne do pełnienia tej funkcji cechy osobowości:

 • wiara we własne siły, zapał i kreatywność
 • zdolności organizacyjne
 • umiejętności negocjacji
 • umiejętności komunikacji i bycia asertywnym
 • odporność na stres i zwiększone tempo pracy
 • zdolność do krytycznego spojrzenia na własne postępowanie.
 • potrafić wytyczać cele i je realizować , korzystając z wnikliwej obserwacji i diagnozy.

Dążeniu do tego, by prowadzona przez dyrektora placówka była przyjazna dzieciom, rodzicom i pracownikom sprzyja tworzenie dobrej atmosfery w pracy, realizowanie wspólnych celów i ustaleń całej społeczności przedszkolnej.

4.    Organizacja pracy i baza przedszkola
„Chcesz zostać wielkim, musisz przedtem być małym. Chcesz postawić wielki gmach, myśl o głębokich fundamentach” Św. Augustyn
Możliwość wyboru przez dziecko różnorodnej aktywności. Dostępność materiałów i pomocy rozwijających wielokierunkowe zdolności dzieci. Bogate wyposażenie w narzędzia, materiały i pomoce. Gromadzenie różnorodnych materiałów do swobodnego wykorzystania przez dzieci oraz do zajęć plastyczno-technicznych

5.    Praca z rodzicami
"Wyzwól człowieka, a będzie tworzył" A. deSaint-Exupery
Poszukiwanie i rozwijanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną. Poszerzanie zakresu wiedzy i umiejętności rodziców (pedagogizacja). Systematyczne przekazywanie wiedzy z obserwacji, diagnozy dzieci. Włączenie rodziców w działania przedszkola. Budowanie atmosfera wzajemnego zaufania.

6.    Praca w środowisku lokalnym
„Wychowanie przedszkolne kładzie fundament pod całe życie, pod cały charakter i szczęście człowieka” S. B. Żulińska
Wielopłaszczyznowa promocja przedszkola. Uczestnictwo w akcjach charytatywnych. Uczestnictwo w konkursach lokalnych i ogólnopolskich. Organizacji imprez z uwzględnieniem przyszłych klientów oraz absolwentów. Doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy na szerokim forum. Współpraca z organizacjami i fundacjami (ABCXXI, SPSM, kampanie „Zły dotyk, dzieciństwo bez przemocy”). Współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym.

7.    Proponowana koncepcja niesie ze sobą szanse w postaci:

 • szerokich kwalifikacji i umiejętności nauczycieli,
 • aktywności nauczycieli,
 • bogatego wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowo-rekreacyjny,
 • aktywności i dużego zaangażowania większości rodziców,
 • wykształcenia i aktywności ruchowej rodziców,
 • ambicji i motywacji rodziców,
 • pomocy finansowej rodziców,
 • dobrego przepływu informacji miedzy przedszkolem a rodzicami,
 • promocji przedszkola.


Mając nadzieje na dobrze pojęte dobro wspólne i szczególną współpracę należy kierować placówką poprzez  zniesienie  tradycyjnych  barier w stosunkach interpersonalnych często hamujących inwencję nauczycieli i stresujących ich oraz stworzenie wśród pracowników atmosfery opartej na wzajemnej współpracy i zrozumieniu.

8.    Wskaźnikami  efektywności wspólnie realizowanej  koncepcji będą:

 • umiejętności i zdolności dzieci,
 • aktywność dzieci,
 • oferta przedszkola,
 • zadowolenie dzieci- opinia rodziców,
 • wyniki diagnozy gotowości szkolnej,
 • osiągnięcia absolwentów w szkole,
 • wyniki konkursów, przeglądów, zawodów,
 • znajomość koncepcji przez rodziców i nauczycieli,
 • imprezy i uroczystości w przedszkolu
 • programy autorskie w zakresie języków obcych, zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej,
 • nowatorskie programy pracy „Czerwone Korale”,  „Klub globtrotera” czy „W kolorowym świecie fantazji"
 • stosowanie najnowszych koncepcji pracy z dzieckiem
 • dyplomy ukończenia studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych,
 • specjalistyczne pracownie jak komputerowa, plastyczna
 • kąciki regionalne, patriotyczne
 • technopolizacja życia przedszkola: monitorowanie  obiektu,
 • autorskie filmy edukacyjne
 • programy multimedialne dla dzieci


PODSUMOWANIE

Koncepcja zaproponowana  ma na uwadze realizację aktualnych kierunków zmian jakie zachodzą w przedszkolach czyli:

1.    Przemianowanie funkcji wobec dziecka jaką sprawuje przedszkole na wspomagającą rozwój dziecka przez stymulowanie, organizację i  udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.    Kształtowanie postawy czyli Jaki jesteś? Kim chcesz być? poprzez system uniwersalnych wartości.

3.    Zmiana podejścia do  programowania procesu wychowawczo-dydaktycznego z uwzględnieniem dziecka i jego potrzeb. Znajomość najnowszych koncepcji pracy  z dzieckiem.

4.    Wykorzystanie kompetencji nauczycieli przy konstruowaniu  programów i modyfikacji programów oraz w zakresie konstruowania narzędzi diagnostycznych, służących określaniu poziomu i dynamiki rozwoju dziecka

5.    Przywrócenie właściwej roli zabawie, tworzenie warunków do polisensorycznego poznawania świata.

6.    Wzrost rangi diagnozy w działaniach pedagogicznych - trafna diagnoza uwrażliwia na potrzeby dziecka.

7.    Budowanie programów i planów do potrzeb dziecka pozwala na  indywidualizację pracy z dzieckiem,

8.    Rozpoznawanie  zdolności i  praca z dzieckiem zdolnym wspierana przez specjalistów.

9.    Zmiana relacji z rodzicami – zacieśnienie  więzi miedzy przedszkolem a rodziną i środowiskiem lokalnym. Partnerstwo uczestnictwo w procesie edukacyjnym , angażowanie rodziców doskonalenie warunków pobytu dzieci, wzmocnienie  autonomii Rady Rodziców .

10.    Różne formy wychowania  przedszkolnego – alternatywne programy , Koncepcje pracy nastawione na indywidualność placówki – autorskie przedszkola

11.    Technopolizacja  życia przedszkola włączanie  jej do codziennego funkcjonowania.

12.    Wzrost wielokulturowości – grupy dwujęzyczne ,  nauka nowych języków, wymiany  miedzy przedszkolami w różnych krajach , wizyty studyjne , tworzenie  sieci placówek współpracujących.

13.    Wzmożona działalność innowacyjna nauczycieli, promocja dobrych praktyk.

14.    Potrzeba stałego samokształcenia nauczycieli; nauka języków, biegłe posługiwanie się technologią komunikacyjną i informacyjną,  usprawnianie swojej pracy, ewaluacja i konstruktywna samoocena ,

15.    Podniesienie prestiżu i atrakcyjności przedszkola poprzez kreowanie jego wizerunku.

Proponowana koncepcja ma na celu zapewnić wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom.  Każde dziecko  traktowane jest indywidualnie i podmiotowo. Dbamy aby czuło się ono kochane, akceptowane  i szczęśliwe. Przygotowane do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.

«