Opłaty za przedszkole 2018/2019

Tekst:

SZANOWNI RODZICE

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku weszła w życie

ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (art. 52 ust. 15. Dz. u. z 2017 poz. 2203).

Do tej pory należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie

były przedmiotem stosunków cywilnoprawnych czyli z rodzicem/prawnym opiekunem była podpisywana umowa.

Po wejściu nowej ustawy są to świadczenia pieniężne wynikające ze stosunków publicznoprawnych.

Zmiana charakteru opłat oznacza, że nie ma już podpisywania umów  z rodzicami.

Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje w drodze uchwały rady gminy.

Natomiast wysokość opłaty za żywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

Na mocy ww. przepisów rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany

do wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie i na wskazany rachunek bankowy za:

1/ korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki ponad 5 godzin dziennie czasu pobytu dziecka

1,00 zł za każdą godzinę korzystania dziecko które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat;

0,50 zł dziecko objęte Krakowską Kartą Rodzinną 3+

0,00 zł dziecko objęte kartą Kraków dla Rodzin "N"

0,00 zł dziecko objęte zarówno Krakowską karta Rodzinną 3+ i programem Kraków dla Rodzin "N"

2/ wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowywania posiłków.

 

Dyrektor przedszkola, w drodze czynności materialno-technicznych, dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego oraz liczby spożytych posiłków i przedstawia rodzicowi/opiekunowi prawnemu stosowny rachunek.

 

Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczenia należnych opłat na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym.

 

W związku z powyższym bardzo proszę o terminowe uiszczanie należności oraz regulowanie ewentualnych zaległości.

                                                                                                                                                                                   dyrektor Edyta Kurnik

Szczegóły dotyczące powyższej informacji TUTAJ

 

 

 

 

«