Rodzinny Konkurs Fotograficzny pt. „Piękna nasza Polska cała”

Tekst:

Zapraszamy do udziału w Rodzinnym Konkursie Fotograficznym

  1. „Piękna nasza Polska cała”

 

  1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Rodzinny Konkurs Fotograficzny pt. „Piękna nasza Polska cała” organizowany przez Samorządowe Przedszkole nr 12 „Zaczarowana Dorożka”.

1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 08. 10. 2018 r. Prace na konkurs będą przyjmowane do 31października 2018 r. w Przedszkolu nr 12 „Zaczarowana Dorożka”.

  1. ZASADY KONKURSU:

2.1. Temat konkursu związany jest ze zbliżającym się stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Ma on promować patriotyzm, który przejawia się również w dostrzeganiu i docenianiu piękna miejsc, krajobrazów, przyrody i historii naszej ojczyzny. 

2.2. Konkurs jest skierowany do wszystkich Przedszkolaków z Przedszkola nr 12 „Zaczarowana Dorożka”.

2.3. Każdy Uczestnik może przynieść maksymalnie 2 zdjęcia zgodne z tematyką konkursu i wykonane na terenie Polski. W dowolnym czasie (zdjęcie nie musi być wykonane w bieżącym roku).

2.4. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko fotografie wykonane osobiście przez Uczestników.

2.5. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przynieść kopertę zawierającą:

2.5.1. zdjęcia na papierze fotograficznym (mat) o wymiarach 15x21 cm;

2.5.2. każda z przyniesionych do Konkursu fotografii musi zawierać na odwrocie zdjęcia opis:

- imię i nazwisko Uczestnika;

- tytuł fotografii;

- miejsce wykonania fotografii

2.5. Prace złożone na konkurs nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora.

  1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

3.1. Ocena dostarczonych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.

3.2. Jury biorąc pod uwagę wartość artystyczną i techniczną prac przyzna:

  I miejsce,

 II miejsce,

III miejsce.

3.3. Decyzja Jury jest ostateczna.

 

 

«